جلوگیری از تماسهای بین شهری (TRS)

جلوگیری از تماسهای بین شهری (TRS)

مسدود کردن  (TRS)  می تواند از دسترسی یک کاربر داخلی به یک خط مشخص توسط برنامه ریزی COS  جلوگیری کند ، این موضوع برای زمانی که برداشته شدن گوشی یک خط شهری آزاد شده و یک شماره گرفته می شود مفید است هر برنامه یک COS  دارد که مسدود کردن برای هر حالت برنامه ریزی شده است ( روز ، ناهار ، استراحت ، شب) هفت سطح موجود است . سطح 1 بالاترین و سطح 7 پایین ترین سطح است . سطح 1 امکان تماس همه خطهای اصلی را می دهد و سطح 7 از مکالمه تمام خطوط شهری جلوگیری می کند . از سطح 2 تا سطح 6 همه برای قطع کردن تماسهایی با برنامه  های ترکیبی نوشته شده به جز کدهای داخل جدول می باشد.


جدولهای کدهای ممنوعه

یک تماس خط شهری خروجی در هنگام تماس گیری بوسیله یک داخلی که در بین سطح 2 تا 6 است ، ابتدا چک می شود تا کدهای موجود ممنوع شده در آن موجود باشد.

اگر ارقام گرفته در یک شماره تلفن ( شامل شماره دسترسی به خط شهری نباشد) در جدول وجود نداشته باشد  ، تماس برقرار می شود. 5 کد ممنوعه در جدول برای سطوح 2 تا 6 مربوط دارد.

هر جدول با ذخیره شماره های که ممنوع هستند کامل می شود این شماره ها به عنوان کد ممنوعه شناخته می شود.

جدول کدهای استثناء

این جدول برای اهمیت یک کد ممنوعه برنامه ریزی شده است استفاده می شود . یک تماس ممنوعه ابتدا با کدهای جدول ممنوعه چک می شود . اگر برخلاف آنها بود به عنوان جدول کدهای استثناء به کار گرفته می شود و اگر یک مطابقت پیدا شد تماس برقرار می شود.

 

جدول کدهای ممنوعه

جدول کدهای استثناء

سطح 1

غیر قابل برنامه ریزی

غیر قابل برنامه ریزی

سطح 2

جدول برای  سطح 2

جدول برای سطوح 2 تا 6

سطح 3

جدول برای سطوح 2 و 3

جدول برای سطوح 3 تا 6

سطح 4

جدول برای سطوح 2 تا 4

جدول برای سطوح 4 تا 6

سطح 5

جدول برای سطوح 2 تا 5

جدول برای سطوح 5 تا 6

سطح 6

جدول برای سطوح 2 تا 6

جدول برای سطح 6

سظح 7

غیر قابل برنامه ریزی

غیر قابل برنامه ریزی

 

از ویژگی های این برنامه می توان به موارد زیر نام برد :

-مدیریت بودجه : استفاده از تلفن را مطابق با یک بودجه برنامه ریزی شده محدود نماید ، اگر مقدار هزینه تماسها  به این محدودیت برسد TRS  ممنوعه  سطح 7 بکاربرده می شود ( جلوگیری از تماس)

-قفل دستگاه : کاربر داخلی می تواند سطح  TRS  ممنوعه در یک تلفن را عوض کند. با داشتن یک شماره رمز مشخص برای باز کردن قفل تلفن ایم فابلیت به عنوان یک قفل الکترونیکی شناخته می شود.

-انتفال تن شماره گیر : داخلی تعیین شده به عنوان مدیر می تواند سطح  TRS  ممنوعه را بطور موقت تغیر دهد (این تغییر سطح فقط برای یکبار است )

 

/ 0 نظر / 45 بازدید